படத்தை சொடுக்கி, பெரிதாக பார்க்கவும்…

உலகத் தமிழர் பேரவை வெகு சிறப்பாக நடத்திய 80-வது வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளையின் நினைவஞ்சலி!

தொடர்புடைய செய்திகள்:

80-வது வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளையின் நினைவஞ்சலி! – சென்னை... படத்தை சொடுக்கி, பெரிதாக பார்க்கவும்… உலகத் தமிழர் பேரவை வெகு சிறப்பாக நடத்திய 80-வது வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளையின் நினைவஞ்சலி!...
80-வது வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளையின் நினைவஞ்சலி! – மதுரை... படத்தை சொடுக்கி, பெரிதாக பார்க்கவும்… உலகத் தமிழர் பேரவை வெகு சிறப்பாக நடத்திய 80-வது வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளையின் நினைவஞ்சலி!...
80-வது வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளையின் நினைவஞ்சலி! – கோவை... படத்தை சொடுக்கி, பெரிதாக பார்க்கவும்… உலகத் தமிழர் பேரவை வெகு சிறப்பாக நடத்திய 80-வது வ.உ.சிதம்பரம் பிள்ளையின் நினைவஞ்சலி!...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *