படத்தை சொடுக்கி, பெரிதாக பார்க்கவும்…

தொடர்புடைய செய்திகள்:

தமிழ் இனத்திற்காகவும், மொழிக்காகவும் இன்னுயிரை ஈகை செய்த மாவீரர்களுக்கு வீர வணக்கம்!!!... படத்தை சொடுக்கி, பெரிதாக பார்க்கவும்… தமிழ் இனத்திற்காகவும், மொழிக்காகவும் இன்னுயிரை ஈகை செய்த மாவீரர்களுக்கு வீர வணக்கம்!!!...
தேசியத் தலைவர் பிறந்த தின கொண்டாடம்!!! படத்தை சொடுக்கி, பெரிதாக பார்க்கவும்… தேசியத் தலைவர் பிறந்த தின கொண்டாடம்!!!...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *