படத்தை சொடுக்கி, பெரிதாக பார்க்கவும்…

உலகளவில் தமிழ் வாணிகர்கள் தொடர்புகளை விரிவுபடுத்த வேண்டும் என்ற கருத்தை வலியுறுத்தினார் திரு.அக்னி!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *