[படத்தை பெரிதாக்க படத்தை சொடுக்குக……]

விரிவான செய்தி ::

3,000 பக்கங்களுக்கு மேல் தமிழ் இலக்கியத்தை வீக்கிபிடியா-வில் பதிவேற்றிய ஐயா. செங்கைப் பொதுவன் அவர்களை உலகத் தமிழர் பேரவை பாராட்டியது!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *